ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΦΡΟΝΑ ΠΛΟΥΣΙΟΥ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΠΛΑΧΝΟΥ ΔΟΥΛΟΥ

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ